More selected projects

boijmans-montage
DSCN0026
DSCN0027
DSCN0028
DSCN0150
DSCN0167
DSCN2210
previous arrow
next arrow
 

Building Blocks - The Umbrella Factory   Museum Boymans van Beuningen - Rotterdam, The Netherlands 

Screening of 'Building Blocks' and the scale models produced and assembled in 'The Umbrella Factory' Brad, Romania. A project of Freek Drent in cooperation with filmmaker Stella van Voorst van Beest. -  please scroll down for more information

DSCN0080
DSCN0070
DSCN0069
DSCN0055
DSCN0045
DSCN0052
DSCN0046
DSCN0035
DSCN0028-2
DSCN0017
previous arrow
next arrow
 

Toys of Gloom   Museum Boymans van Beuningen - Rotterdam, The Netherlands

An extensive series of polyethylene trains and cars produced in several Romanian, former state factories.

 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image
 • gallery-image

DELAY  text: Wilma Sutö

Old and new Europe - artist investigate the transition zone

Drent and van Voorst chiefly filmed in Transsylvania, where systematization was quitte far advanced. Still, the contrast is great between the flats and the immediately surrounding countryside.
Strips of greenery serve as vegetable gardens, while geese rummage along the avenues between the puddles where the clouds are reflected. Here too, the inhabitants draw attention to the unfulfilled promise of a market complex and a motel in the foothills, neither of which were built. Building Blocks portrays both the block housing and the residents, who add a quirky character to the uniform architecture.
Wizened old people still remember how the land was taken away from the farmers; a desillusioned man tells that half the neighbourhood is empty because of unemployment following the closure of the mines. Others are more cheerful: the icon-maker, who strives after divinity in his mosaiques, earning enough to be branded a capitalist, and the rockers who practise Satanism because they consider it to be the ‘religion of the individual not of the masses’.
Building Blocks captures in painterly, atmospheric images the faded glory of an utopia. Drent and van Voorst refrain from comment. They do, however, subtly reveal the decay, in a scale-model reconstruction of the block housing which can be used as a toy and ties in with the documentary. From the local umbrella and toy factory, which was in transition between state-owned company and privatized enterprise, they ordered eighty plastic flats: models, made up of many small panels, in that way resembling houses of cards.
They make good conjuring material, as the factory’s template-maker (also a resident of the neighbourhood) demonstrates. You hold your breath as he assembles it. Surely the big flats – in the Conducator’s day his toys – are not as a makeshift, as shaky as these small versions!
The sculptural installation that Drent and van Voorst have built with these little plastic flats, a small-scale town, sheds light on the legacy of a past era. The scale model is a sequel to the installation Toys of Gloom (1999), comprising small plastic steam trains, after a romanian design. The last Romanian steam train, filmed by Drent and van Voorst on its final journey in 1998 is now a museum piece. And the plastic artefacts and toys which were characteristics of the Romanian market have gradually been ousted by Western or Asian products.
Toys of Gloom recalls a lost reality, whereas Building Blocks spotlights the continuation of the past in the present.
The Urbanizaton of Romanian rural areas, the expression of a central ideology, once imposed and now curdled, is essentially different from urbanization in the West...

Maja Bajevic, Pavel Braila, Freek Drent, Stella van Voorst van Beest, Roderick Hietbrink, Juul Hondius, Carla Klein, Predrag Pajdic, Anri Sala - 2004

Museum Boijmans Van Beuningen - Rotterdam, The Netherlands


The exhibition DELAY throws light on the dynamics between the West and the countries of the former Eastern Bloc. From August 28 until November 7 DELAY presents audiovisual installations, sculptures, paintings and photographic works by nine artists. Their work reflects contemporary social shifts: sometimes it is documentary in nature, sometimes a poetic transformation of reality, usually a combination of both.
In 2004 the European Union was expanded with ten countries. DELAY connects with this widening of the frontiers. Several artists are active in a borderland. The Museum Boijmans Van Beuningen gathers together work by Maja Bajevic (1967, former Yugoslavia), Pavel Braila (1971, Moldavia), the artists’ duo Freek Drent (1959, the Netherlands) and Stella van Voorst van Beest (1963, the Netherlands), Roderick Hietbrink (1975, the Netherlands), Juul Hondius (1970, the Netherlands), Carla Klein (1970, the Netherlands), Predrag Pajdic (1965, former Yugoslavia) and Anri Sala (1974, Albania).

Twilight Zone

These artists unlock a mysterious force field on the border of the old and the new Europe. Urbanization and increasing traffic suggest a purposeful movement here: beyond the past, towards the future. But DELAY also shows the friction between conflicting processes.
The public is transported to a slanting environment. They travel through recent history by way of airports, subway corridors and a railway station. Communist housing estates rise up against the most modern architecture in a glowing but also disorienting twilight zone. With the shifting of geographical and ideological borders, the personal, physical environment has also become subject to vibrations.

Publication

Alongside the exhibition DELAY a publication will appear in collaboration with NAi Publishers. In addition to an introduction by curator Wilma Sütö, it will include contributions by Lex ter Braak (director Fund for the Visual Arts, Design and Architecture), on architecture and urban development as an ideological vehicle, and by Michaël Zeeman (writer and correspondent for De Volkskrant in Rome), about his investigations along the edge of Europe.

Châu Âu cũ và mới - nghệ sĩ khám phá vùng chuyển tiếp

Drent và van Voorst chủ yếu quay phim ở Transsylvania, nơi hệ thống hóa khá tiên tiến. Tuy nhiên, sự tương phản là rất lớn giữa các căn hộ và vùng nông thôn xung quanh ngay lập tức.
Những dải cây xanh đóng vai trò như những vườn rau, trong khi bầy ngỗng tung tăng dọc theo những con đường giữa những vũng nước nơi những đám mây phản chiếu. Ở đây cũng vậy, cư dân thu hút sự chú ý đến lời hứa chưa thực hiện được về một khu chợ phức hợp và một nhà nghỉ ở chân đồi, cả hai đều không được xây dựng. Building Blocks miêu tả cả khối nhà ở và cư dân, những người tạo thêm nét kỳ quặc cho kiến trúc thống nhất.
Những người già nhăn nheo vẫn nhớ đất đai đã bị lấy đi của nông dân như thế nào; một người đàn ông vỡ mộng nói rằng một nửa khu phố trống rỗng vì thất nghiệp sau khi các mỏ đóng cửa. Những người khác thì vui vẻ hơn: người làm biểu tượng, người cố gắng đạt được sự thần thánh trong những bức tranh khảm của mình, kiếm đủ tiền để bị coi là nhà tư bản, và những người chơi nhạc rock theo chủ nghĩa Satan vì họ coi đó là 'tôn giáo của cá nhân chứ không phải của quần chúng'.
Các khối xây dựng ghi lại bằng những hình ảnh đẹp như tranh vẽ về bầu không khí vinh quang đã phai mờ của một điều không tưởng. Drent và van Voorst không bình luận. Tuy nhiên, chúng tiết lộ một cách tinh vi sự mục nát, trong một bản tái tạo mô hình quy mô của khối nhà ở có thể được sử dụng như một món đồ chơi và gắn liền với bộ phim tài liệu. Từ nhà máy sản xuất ô và đồ chơi ở địa phương, nơi đang trong quá trình chuyển đổi giữa công ty nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, họ đã đặt hàng tám mươi căn hộ bằng nhựa: các mô hình, được tạo thành từ nhiều tấm nhỏ, giống như những ngôi nhà bằng thẻ.
Họ tạo ra vật liệu phù hợp tốt, như người tạo mẫu của nhà máy (cũng là cư dân của vùng lân cận) chứng minh. Bạn nín thở khi anh ấy lắp ráp nó. Chắc chắn những căn hộ lớn – vào thời của Conducator là đồ chơi của ông – không phải là thứ tạm bợ, lụp xụp như những phiên bản nhỏ này!
Công trình sắp đặt điêu khắc mà Drent và van Voorst đã xây dựng với những căn hộ nhỏ bằng nhựa này, một thị trấn quy mô nhỏ, làm sáng tỏ di sản của một thời đại đã qua. Mô hình tỷ lệ là phần tiếp theo của tác phẩm sắp đặt Đồ chơi u ám (1999), bao gồm các đoàn tàu hơi nước nhỏ bằng nhựa, theo thiết kế của người Rumani. Chuyến tàu hơi nước cuối cùng của Romania, được quay bởi Drent và van Voorst trong hành trình cuối cùng vào năm 1998, hiện là một tác phẩm của bảo tàng. Và đồ tạo tác, đồ chơi bằng nhựa vốn là đặc trưng của thị trường Rumani đã dần bị các sản phẩm phương Tây hay châu Á lấn át.
Đồ chơi u ám gợi lại một thực tại đã mất, trong khi Building Blocks làm nổi bật sự tiếp nối của quá khứ trong hiện tại.
Urbanizaton của các vùng nông thôn Rumani, biểu hiện của một hệ tư tưởng trung tâm, từng được áp đặt và giờ bị đóng băng, về cơ bản khác với quá trình đô thị hóa ở phương Tây...

Maja Bajevic, Pavel Braila, Freek Drent, Stella van Voorst van Beest, Roderick Hietbrink, Juul Hondius, Carla Klein, Predrag Pajdic, Anri Sala - 2004

Bảo tàng Boijmans Van Beuningen - Rotterdam, Hà Lan


Triển lãm TRÌ HOÃN làm sáng tỏ sự năng động giữa phương Tây và các quốc gia thuộc Khối Đông Âu cũ. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 7 tháng 11, DELAY giới thiệu tác phẩm sắp đặt nghe nhìn, tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ và nhiếp ảnh của chín nghệ sĩ. Tác phẩm của họ phản ánh những thay đổi xã hội đương đại: đôi khi nó mang tính chất tài liệu, đôi khi là sự chuyển đổi hiện thực đầy chất thơ, thường là sự kết hợp của cả hai.
Năm 2004, Liên minh châu Âu được mở rộng với mười quốc gia. TRÌ HOÃN kết nối với việc mở rộng biên giới này. Một số nghệ sĩ đang hoạt động ở một vùng đất biên giới. Bảo tàng Boijmans Van Beuningen quy tụ tác phẩm của Maja Bajevic (1967, Nam Tư cũ), Pavel Braila (1971, Moldavia), bộ đôi nghệ sĩ Freek Drent (1959, Hà Lan) và Stella van Voorst van Beest (1963, Hà Lan) , Roderick Hietbrink (1975, Hà Lan), Juul Hondius (1970, Hà Lan), Carla Klein (1970, Hà Lan), Predrag Pajdic (1965, Nam Tư cũ) và Anri Sala (1974, Albania).

Khu Chạng Vạng

Những nghệ sĩ này mở khóa một trường lực bí ẩn ở biên giới của châu Âu cũ và mới. Đô thị hóa và giao thông ngày càng tăng cho thấy một sự chuyển động có mục đích ở đây: vượt qua quá khứ, hướng tới tương lai. Nhưng TRÌ HOÃN cũng cho thấy sự xích mích giữa các quá trình mâu thuẫn với nhau.
Công chúng được vận chuyển đến một môi trường nghiêng. Họ du hành xuyên suốt lịch sử gần đây qua sân bay, hành lang tàu điện ngầm và nhà ga. Các khu nhà ở cộng sản mọc lên chống lại kiến trúc hiện đại nhất trong một khu vực hoàng hôn rực rỡ nhưng cũng mất phương hướng. Với sự thay đổi của biên giới địa lý và ý thức hệ, môi trường vật chất, cá nhân cũng trở thành đối tượng của những rung động.

Sự xuất bản

Cùng với triển lãm TRÌ HOÃN, một ấn phẩm sẽ xuất hiện với sự cộng tác của Nhà xuất bản NAi. Ngoài phần giới thiệu của người phụ trách Wilma Sütö, nó sẽ bao gồm những đóng góp của Lex ter Braak (giám đốc Quỹ Nghệ thuật Thị giác, Thiết kế và Kiến trúc), về kiến trúc và phát triển đô thị như một phương tiện tư tưởng, và của Michaël Zeeman (nhà văn và phóng viên của De Volkskrant ở Rome), về những cuộc điều tra của ông dọc theo rìa châu Âu.

 

delay-blocks-1
blocks-2
DSCN2135
DSCN2119
DSCN2124
DSCN2132
DSCN2199
DSCN2213
DSCN2532
DSCN2522-2
DSCN2537
DSCN2538
DSCN2540
previous arrow
next arrow
 
DSCN2533
DSCN2522 copy
DSCN2522
DSCN2523
DSCN2525 copy
DSCN2525
DSCN2526
DSCN2530
DSCN2271
previous arrow
next arrow
 

 

[addtoany]

PHOTO SERIES
Information

OTHER PROJECTS
Information